Erikoisohjelma eSpecial 2011/, lähetys torstaina 2011

eSpecial 2011/07 lähetys oli kooste Tohmajärven Saalem-temppelin Loppiaisen musiikkijuhlasta.  Teosto-nimisestä syystä valitettavasti sitä ei ole arkistoitu.

- - -

Eduskunta valmistelee valtiopetosta, eikä ketään kiinnosta?

Suomessa valtiopetos on tarkasti määritelty rikos, jossa valtiosääntöä rikkomalla yritetään kumota tai muuttaa Suomen valtiosääntö taikka muuttaa valtiojärjestystä. Valtiopetokseen syyllistyy myös se, joka yrittää väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkailemalla syrjäyttää
Tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää niitä käyttämästä toimivaltaansa. Valtiopetos on törkeä, jos rikoksentekijänä on Tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen taikka muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö. Istuva eduskunta valmistelee
viimeisiksi töikseen täydellistä valtiopetosta.

Eduskunta on muuttamassa perustuslakia siten, että EU-jäsenyys kirjataan perustuslakiin ja lisäksi eduskunnan toimivalta voidaan luovuttaa 2/3 määräenemmistöllä kansainväliselle järjestölle tai toimielimelle yhden eduskunnan aikana. Edellä mainittu toiminta
täyttää valtiopetoksen ja sen valmistelun tunnusmerkit.

Eduskunta on Suomen kansalaisten mandaatilla toimiva Suomen kansalaisten etua ajava instituutio Suomen valtion sisäpuolella, tai ainakin se oli sitä joskus. Nykyinen eduskunta aikoo luovuttaa tarvittaessa
päätöksenteko-oikeudet Suomen ulkopuolelle sellaiselle taholle, jotaSuomen kansa ei ole oikeuttanut.

Perustuslain muutoksesta ja EU-jäsenyyden kirjaamisesta on mediassa kerrottu hyvin vähän ja osaksi vääristellen. On kerrottu lakimuutoksen olevan vain “kosmeettinen”, mutta käytännössä mahdollisuus vallan luovuttamiseen Suomen ulkopuolelle tarkoittaa Suomen valtion olemassaolon loppua. Mikäli valta luovutetaan ulkomaiselle järjestölle
tai toimielimelle, ei se enää aja Suomen kansalaisten etua Suomessa. Se ajaa kansainvälisen toimielimen etuja Suomeksi kutsutulla alueella.Mikäli näin käy, olemme kansa ilman valtiota.

Eduskunta päättää asiasta 15.helmikuuta. Lakimuutoksen sisältö on jo hyväksytty. Eduskunta aikoo lain muuttaa, mutta mitä mieltä kansa on asiasta? Päättäjät eivät tiedä, eivätkä halua tietää. Tällaisen päätöksen pitäisi olla avoimessa ja julkisessa keskustelussa ennen päätöksentekoa, koska se koskettaa meitä kaikkia. Ihmettelenkin,
miksei ketään kiinnosta! Haluatteko luovuttaa meitä kaikkia
suomalaisia koskevan päätöksenteon ulkopuolisille?

Kohta ei kenenkään tarvitse äänestää enää koskaan vaaleissa, ei varmasti. Mutta älkää sitten itkekö sitä kun ei ole terveydenhuoltoa, sosiaalitointa, ei vanhushuoltoa eikä työtä. Se on pitkässä juoksussa väistämätön lopputulema, mikäli edunvalvontamme on sellaisella koneistolla, joka ei eduistamme oikeasti välitä hiukkaakaan.

Esa Nyyssönen

Muutos 2011 r.p. eduskuntavaaliehdokas Pohjois-Savosta


Adressi: Kansanäänestys vaatimus: Suomesta EU:n osavaltio?

Vaadimme kansanäänestystä koskien Suomen liittymistä EU:n liittovaltioon.

Kyseessä on kenties perustavinta laatua oleva muutos Suomen ja Suomen kansan historiassa sitten sen kun Suomi julistautui itsenäiseksi 6.joulukuuta 1917. Nykyinen hallitus on tehnyt esityksen jolla se itsenäisyys menetetään.

Kyseessä on HE 60/2010, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta. Hallitus esittää Perustuslakiin kirjattavaksi, että Suomi on Euroopan Unionin jäsenvaltio. Lakiin kirjattuna tämä tarkoittaa sitä että Suomi luopuu asemastaan itsenäisenä, suvereenina valtiona ja liittyy osavaltiona liittovaltioon nimeltä Euroopan Unioni.

Seuraavat eduskuntavaalit ovat kaikkein tärkeimmät Suomen itsenäisyyden kannalta sillä seuraava eduskunta päättää, säilyykö Suomi itsenäisenä vai liitymmekö osavaltion statuksella EU:n. Asiasta ei nimittäin näillä näkymin olla järjestämässä kansanäänestystä. 1 § Valtiosääntö

Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Suomi on Euroopan unionin jäsen.

66 §Pääministerin tehtävät

Pääministeri edustaa Suomea Eurooppa-neuvostossa ja valtion ylimmän johdon edustusta vaativassa Euroopan unionin muussa toiminnassa.

94 §Kansainvälisten velvoitteiden ja niiden irtisanomisen hyväksyminen

Kansainvälisen velvoitteen tai sen irtisanomisen hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä. Jos ehdotus velvoitteen hyväksymisestä koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, se on kuitenkin hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

95 §Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen

Valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan lailla. Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan voimaan asetuksella.

Lakiehdotus kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta käsitellään tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Jos ehdotus kuitenkin koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, eduskunnan on se hyväksyttävä sitä lepäämään jättämättä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100060


Lakiesitys on Suomen lain vastainen.


12 luku: Maanpetosrikoksista

Luku on uudistettu lailla (21.4.1995/578).

1 § (21.4.1995/578)
Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen. Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta taimuulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Aki AiromaaMaanalaisia varastoja ja bunkkereita rakennellaanEi vain Yhdysvalloissa, vaan monissa maissa ovat hallitukset "pahan päivän varalle" rakennelleet asuin-ja varastotiloja maan alle.----------------------------------------------------------------------------

-Huomautus:Tämän sivuston julkaisija ei jaa välttämättä kaikkia ylläolevien uutisoijien mielipiteitä- 

----------------------------------------------------------------------------

Share
Jaa ja merkkaa eSpecial


Liity fb eSpecial faniksi